Forvaltningsretslige artikler og bøger – vores bibliotek

 

 

Forvaltningsret og Statsret bevæger sig ligesom alt andet, men langsomt. Læren om magtens tredeling stammer fra den franske revolution i 1789 og er resultatet af et oprør, vi også i en lidt mindre blodig form oplevede i Danmark med tres års forsinkelse. Den på nogle strækninger parallelle udvikling i de europæiske samfund indebærer, at dansk forvaltningsret og statsret bygger på de samme grundforestillinger som fransk og tysk ret. Ord, som vi har taget til os som “magtfordrejning”, stammer fra fransk ret. Vore begreber om lighed for loven, om proportionalitet, om  hjemmel etc. flytter sig kun langsomt, i hvert fald som princippet.

Derfor er litteraturen i biblioteket – også når det handler om ældre artikler – relevant, meget af det som aktuelle retskilder. Man kan naturligvis hævde, at indførelsen af forvaltningsloven udgør en markant forskel.  Men selv om Forvaltningsloven var en nyskabelse, er der mest af alt tale om en inkorporering af allerede dengang gældende retsgrundsætninger i dansk ret. Ved at få en forvaltningens fælles basislov (vi kan jo ikke kalde den grundlov), så kom der tekst på, så vi kunne slå op i paragraffer.

 

 

 

 

Billede fra et bibliotek

Bibliotek (Kilde wikipedia)

 

 

Hermed bringer Forvaltningsret.nu et bibliotek. Det vil være under udbygning i flere dimensioner – dels med  mere omtale af det enkelte værk, dels med fler artikler eller bøger.  Lige nu, medio november 2015, er der bare direkte links.

 

 

 

ANDERSEN_JON_SocialForvaltningsret

 

ANDERSEN_POUL_dansk_statsforFatningsret_1964 

 

ANDERSEN_POUL_offentligretlige_erstatningsansvar_1938

 

ANDERSEN_POUL_lighedsgrundsaetning1940

 

BLUME_P_et_al_ForvaltningsretligePerspektiver_2006pdf

 

BLUME_P_RettensVejeOgVildveje_2007

 

BRYDE_andersen_mads_itretten_2005

 

Bryde_Andersen_Mads_Ret_og_metode_2002

 

broested_ET_FAEGTEBORGthule_fangerfolk_og_militaeranlaeg_1987

 

CHRISTENSEN_BENT_det_offentliges_virksomhed_1973

 

christensen_BENT_naevn_og_raad_1958

christensen_BENT_offentlig_administration_og_folkestyre_1968 

 

christensen_OG_ESPERSEN_PREBEN_retsforholdet_mellem_politikere_og_embedsmaend_1983

 

Codecivil er en vigtig inspirationskilde til dansk forvaltningsret.
Den forestilling, at borgeren skal beskyttes mod den udøvende magts vilkårlighed, er en nydannelse i dansk jura, stammende fra 1849 grundloven og den franske revolution. På fransk.

 

espersen_O_et_HARHOFF_F_et_SPIERMANN_O_folkeret_2003

 

espersen_delegation_i_kommunestyret_1985

 

espersen_P_de_kommunale_beslutninger_anden_del_1973

 

ESPERSEN_P__beslutning_og_samtykke_APPROBATION_1974

 

espersen_P_de_kommunale_beslutninger_anden_del_1973

 

Espersen_P_statsforvaltning_1988

 

Fenger_Niels_Europarettens_indflydelse_pa_nordisk_forvaltningsret

 

fenger_RETSSKABELSEskabelse_udvikling_og_samfund_1985

 

FOLKETINGETS OMBUDSMAND: EN AFVISNING ER OGSÅ EN AFGØRELSE 17.11. 2020

AFGØRELSESBEGREBETOMBUDSMANDEN171120

henrichsen_moderne_retsvidenskab_2001

 

haarloev_administrativ_frihedsberoevelse_1948

 

joergensen_demokratiets_dilemma_1981

 

Kielberg_Socialret_2000

 

Krarup_O_Den_juridiske_virksomhed_1987

 

Krarup_OLE_Oevrighedsmyndighedens_graenser_1969

 

 

 

ROSS_A_constitution_of_the_united_nations_1950KRARUP_O_OG_mathiassen_forvaltningens_retlige_afhaengighed_1971Kielberg_Socialret_2000

 

ROSS_A_et_ANDERSEN_E_dansk_statsforfatningsret_ii_1948

 

ross_de_forenede_nationer_1968

 

ross_demokrati_magt_og_ret_1974

 

ross_laerebog_i-folkeret_1976

 

ROSS_A_Om_ret_og_rerfaerdighed_1966

 

ROSS_statsretslige_studier_1959

 

RYTTER_J_E_Den_Europaeiske_Menneskerettighedskonvention_og_dansk_ret_2006

 

RYTTER_J_E_Grundrettigheder_2000(Disputats)

 

roensholdt_forvaltningsret_2_udgave_retssikkerhed_proces_sagsbehandling_2006

 

roensholdt_kommunalret_i_grundret_2010 (Grundtræk)

 

roensholdt_om_saglig_kommunalforvaltning_1987disputats

 

SMITH_EVA__vidnebeviset_disputats_1986

 

tamm_romerret_1980

 

TOFTEGAARD-NIELSEN_G_grundloven__3_(Disputats)1977

 

Udsen_Den_digitale_signatur_2002

 

VejledningOmForvaltningsloven1986.

 

VALENTINER-BRANDT_mfl_forvaltningsretsdomme2006

 

ZAHLE_H_eu_og_den_danske_grundlov_1998Udsen_Den_digitale_signatur_2002

 

ZAHLE_H_omsorg_for_retfaerdighed_2003VALENTINER-BRANDT_mfl_forvaltningsretsdomme2006

zahle__rettens_kilder_1999

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.