Om Vejledningspligt

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231 Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00 Fregatten 4, 1 tv DK 6400 Sønderborg Denmark mh@aquut.com

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

Somme tider lander jeg i underlige diskussioner med folk herinde . Jeg tænker på situationer, hvor nogle mener noget andet om gældende ret.

På en eller anden måde lægger juridiske udlægninger og fortolkninger op til rethaveriskhed. Det er der flere grunde til. Den mest nærliggende er, at der indenfor lovene altid skal fortolkes. Lovene forudser aldrig virkeligheden helt.
Derfor må man altid finde frem til, hvad der ser ud til at passe bedst til situationen.
Men der er aldrig plads helt til frihåndstegning. Man må ikke digte og fastslå det princip, man synes bedst om. Man bliver nødt til at finde en lovhjemmel.
På Jobcentrets Ofre er et af de problemer, der går igen (og igen) forbundet med forvaltningslovens § 7, stk.1.

 

Skilt med vejledning

Vejledning

Bestemmelsen lyder:

Forvaltningslovens § 7, stk. 1

“En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde”

Bestemmelsen er omtalt masser af steder i den juridiske lærebogslitteratur, og Ombudsmanden har skrevet om den.

Nu kommer pointen:

Det duer ikke, at folk herinde i gruppen bare digter, at forvaltningen gen ingen pligt har til at vejlede udlændinge eller andre, der ikke kan sproget. Så er det ligegyldigt, om man er minister eller vil give sit besyv med her i gruppen.

De folk, der har Karnov i nærheden, kan citere som følger:

 

“Vejledningen bør sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om de regler, der gælder på det pågældende forvaltningsområde, om hvilken fremgangsmåde der skal følges af den, der henvender sig til myndigheden, og om hvilke oplysninger, som skal tilvejebringes af borgeren som led i en sags behandling. Vejledningens omfang og karakter må i øvrigt bero på omfanget af den vejledningspligt, der eventuelt følger af anden lovgivning, retspraksis eller administrativ praksis på andre tilsvarende områder. Se mere generelt Kirsten Talevski i Forvaltningsloven 25 år, »Vejledning og information«.

 

Det bør samtidig tilføjes, at vejledningspligten er situationsbestemt. Der er forskel på, hvem modtageren er, og hvad man med rimelighed kan forvente, vedkommende selv kan finde ud af. Men det er der selvfølgelig en fælde i. I kommunal sammenhæng er det helt vigtigt: Vejledningen skal ske ud fra, hvad kommunen forstår som borgerens interesser.

Vejledning skal ske ikke ud fra kommunens interesse, men for at yde reel hjælp. Afgrænsningen ligger i vurderingen af, hvad der konkret ligger af retlige muligheder i situationen.

 

 

Eksempler

Se også fra praksis FOB 2002 164 (oplysning til aktindsigtssøgende om materiale, som fandtes i den sag, borgeren havde søgt aktindsigt i, men som ikke direkte var omfattet af aktindsigtsanmodningen).

FOB 2002 238 (Miljøministeriet havde afslået en henvendelse om erstatning fra en nabo til en national prøvestation for store vindmøller. Retstilstanden på området var ikke ganske klar, og ministeriet skulle have givet en mere nuanceret (omfattende og detaljeret) vejledning.

FOB 2003 309 (Miljøstyrelsens vejledning i en sag om en påtænkt affaldseksport var for kortfattet og utilstrækkelig på grund af manglende henvisning til nationale regler, ligesom den var mangelfuld, da styrelsen ikke havde informeret om oplysninger, den havde indhentet fra det påtænkte modtagerland, og om at styrelsen på et tidspunkt ændrede retsopfattelse mht. fortolkning af en forordning),

FOB 2004 517 angår i hvilken udstrækning en myndighed har pligt til at besvare spørgsmål fra en borger

FOB 2006 591 en kommunes pligt til at svare på henvendelser fra en borger angående kommunens overholdelse af god forvaltningsskik.

Det er en følge af forvaltningsmyndighedernes vejledningspligt og pligten til at tilvejebringe de fornødne oplysninger i en sag, at myndigheden i hvert fald i et vist omfang er forpligtet til at skaffe fornøden tolkebistand, når den, der retter henvendelse til myndigheden, ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt godt, se nærmere Kirsten Talevski i Forvaltningslovens 25 år, »Vejledning og information«, hvor pligten til at tolke og oversætte mere generelt er behandlet, se også

FOB 1991 150 (oversættelse af tysk begæring om inddrivelse af tysk skattekrav). Det kan navnlig være tilfældet med hensyn til statsborgere fra andre EU-lande, der har etableret sig her i landet, og som henvender sig til myndigheden om forhold inden for myndighedens sagsområde. FOB 2006 297 (særlig vejledningspligt over for ordblind).

 

Se også FOB 2005 178 (myndighedernes vejledningsforpligtelse i tilfælde af, at myndigheden pålægger en part at deltage i sagsoplysningen).

Som eks på vejledningspligt, se FOB 1987 138 vedr. fristen for indbetaling af restskat uden procenttillæg,

FOB 2002 105 (ukorrekt vejledning af ansat i forsvaret om indholdet af kontrakt),

FOB 1999 80 om A-kassemedlems retsvildfarelse mht. deponering af betaling til en kasse,

FOB 2002 70 (manglende vejledning fra a-kasse medførte at arbejdsløshedsdagpenge ikke kunne kræves tilbagebetalt af medlemmet, og at medlemmet kunne have krav på efterløn fra det tidspunkt, da dagpengene ophørte),

FOB 1999 130 om vejledning om betydningen af tidspunktet for dokumentation for forsørgelsesevne i forbindelse med beregning af 3-årsfrist i udlændingeloven, F
FOB 1988 108 om besvarelse af erindringsskrivelser.

FOB 1990 187 vedrørende spørgsmålet om henstand med skattebetalingen i forbindelse med klage over skatteansættelse,

FOB 1990 240 vedrørende pligt til at oversætte skrivelser til udlændinge og

FOB 1990 270 vedrørende incassokontors vejledning af 16-årig far om muligheden for eftergivelse af bidragsgæld. Den 16-årige havde været bistået af advokat, hvilket i et vist omfang fritog incassokontoret for vejledningsforpligtelsen.

FOB 2002 509 (manglende vejledning i forbindelse med ansættelse i 1997 om nye regler om fleksjob, som trådte i kraft 1998-01-01).

Om vejledning på det sociale område, se Jon Andersen JUR 1990 312 og FOB 2011 1-3 (vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension. Skærpet vejledningspligt på det sociale område).

FOB 2013-7 (vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler).

Se endvidere FOB 2005 223 (Voldoffererstatningsnævnet burde efter anmodning herom have vejledt klager om muligheden for at klage til Folketingets Ombudsmand og tidligere end sket have vejledt om, at nævnets afgørelse kunne indbringes for domstolene),

FOB 2006 379 (vejledning af tyrkiske statsborgere om deres rettigheder efter associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og offentliggørelse associeringsaftalen mv. på hjemmeside),

FOB 2006 381 (en kvinde have stillet en økonomisk garanti i forbindelse med en mands visumophold, og da kvinden og manden herefter giftede sig, og manden søgte familiesammenføring, blev kvinden pålagt at betale garantibeløbet; udlændingemyndighederne burde have vejledt om konsekvenserne ved overtrædelse af visumbetingelsernebåde i forbindelse med behandlingen af en visumsag og i forbindelse med den indledende behandling af en eventuel efterfølgende opholdssag),

FOB 2006 519 (Udenrigsministeriet burde i en sag om hjemsendelse af en psykisk syg fra udlandet have vejledt de pårørende om en relevant aftale med Sygesikringens Forhandlingsudvalg),

FOB 2007 132 (et fængsel burde have vejledt en ansat om, at vedkommende var berettiget til at tage en bisidder med til en tjenstlig samtale)

. FOB 2008 233 (manglende vejledning af borger i forbindelse med forespørgsel om mulighederne for familiesammenføring efter EU-retten).

Se også FOB 2008 238 (generelt om udlændingemyndighedernes pligt til at vejlede om mulighederne for familiesammenføring efter EU-retten, herunder om information på hjemmeside),

FOB 2015 63 (Annonce fra udlændingemyndighederne trykt i fire libanesiske aviser overholdt ikke reglerne for offentlige myndigheders vejledning af borgerne) STØJBERG

OG

FOB 2018 9 (generelt om vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp eller integrationsydelse).

FOB 2009 12-1 (Patientklagenævnet skulle vejlede om betydningen af en dom om forældremyndighed i forhold til retten til aktindsigt)

. FOB 2009 20 (en kommune burde have vejledt om en kort svarfrist (og om en sms-service) ved tilbud om institutionsplads).

U 2008 1174 H (i forbindelse med prøvelse af afgørelser om flyttepålæg og meldepligt afviste Højesteret, at myndighederne havde tilsidesat deres vejledningspligt). FOB 2016 11 (kommunes opfyldelse af sin vejledningsforpligtelse over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage, med den konsekvens, at hun ikke kunne få bedømt sagen efter de gamle pensionsregler, der var mere fordelagtige for hende).

FOB 2017 30 (Udlændingestyrelsen gav utilstrækkelig vejledning til en mand, der havde søgt om tidsubegrænset opholdstilladelse, om betydningen af hans samlevers udbetaling af kontanthjælp for hans ansøgning. Udlændingestyrelsen burde have taget forbehold over for manden og have henvist ham til at spørge f.eks. sin kommune om reglerne for kontanthjælp).

U 2017 1435 V (NaturErhvervsstyrelsen havde ikke tilsidesat sin vejledningsforpligtelse i forbindelse med et tilsagn om tilskud til et investeringsprojekt. Der forelå ikke oplysninger om forhold, der burde have givet styrelsen grund til at tro, at den pågældende ikke var indforstået med, at projektperioden udløb den 4. marts 2014, og at anmodningen om slutudbetalingen skulle modtages senest den 4. maj 2014).

U 2017 2248 V (Erstatningsnævnet havde ikke tilsidesat sin vejledningspligt. Nævnet havde på tilstrækkelig tydelig måde skrevet, når nævnet anså en ansøgningssag for afsluttet, og tilkendegivet, når en ansøgning fortsat var under behandling, ved at skrive, at nævnet »herudover« ikke ville foretage sig yderligere).

Se endvidere FOB 2019-19 (aktindsigtsanmodning fra journalist i “endelig rapport” fra arbejdsgruppe. Ombudsmanden mente, at det ville have været naturligt og relevant, at Justitsministeriet havde vejledt en journalist om, at ministeriet var i besiddelse af rapporten/et udkast til rapporten fra arbejdsgruppen, for at få afklaret, om journalisten ønskede aktindsigt heri. Ombudsmanden henviste til, at det er forudsat i offentlighedslovens forarbejder, at der – navnlig når anmodninger om aktindsigt er fremsat af medier – kan være særlig grund til at vejlede).

FOB 2019-25 (Generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenters skiftlige vejledning af borgere og virksomheder, som havde rettet henvendelse til centeret med spørgsmål inden for Skatteforvaltningens område).

FOB 2019-22 (koordinering og ansvar for vejledning om digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk).

FOB 2019-17 (IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i to år. SKATs vejledning var ikke tilstrækkelig eller egnet til at vejlede virksomhederne retvisende om problemet). Se i øvrigt om vejledning Folketingets Ombudsmand, Myndighedsguiden, overblik nr. 5.

Om anvendelse af vejledninger i stedet for afgørelser, se egen drift projekt angående 160 sager fra Arbejdstilsynet om påbud i henhold til § 77 i lov om arbejdsmiljø FOB 1999 693 (709 ff.). –

Fejlagtig eller mangelfuld vejledning kan medføre erstatningsansvar for myndigheden, se herved bl.a.
U 1983 1096 V, U 1991 903 H, U 1995 84 Ø, U 1996 1288 V og U 2011 2235 H. Se endvidere FOB 2008 92 (manglende vejledning gav hjemmel for realudligning).

Vejledningspligten omfatter ikke »forhåndsbesked«, FOB 1995 258, og rækker ikke så vidt, at myndigheden bringer sig i en inhabilitetssituation, FOB 1996 75.

Om skattemyndighedernes vejledningspligt, se Michael Walling i TfS 2002 629. Om vejledning og obligatorisk digital selvbetjening, se Hanne Marie Motzfeldt i U 2017B 141.”
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.