Kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Ingen Instruktionsbeføjelse

Ankestyrelsen 2021, Det kommunale tilsyn

 

Kommunalbestyrelsen i en kommune har ikke nogen instruktionsbeføjelse overfor kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmers beslutninger.

Et flertal i Rudersdal Byråd ville påtale, at de to udpegede bestyrelsesmedlemmer i et plejehjem indtog en anden position i spørgsmålet om afskedigelsen af en ledende medarbejder. Problemet her er, at byrådet ikke må instruere bestyrelsesmedlemmerne i, hvordan de skal udøve deres hverv.

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/_ube_/media/pdf_files/108_Rudersdal_Kommune_-_Udtalelse_-_Instruktionsbef%C3%B8jelse_over_for_medlemmer_a_fSneTRB.pdf

Lov om Kommunernes Styrelse, § 68 a, stk. 3:

Stk. 3. Et medlem af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond m.v., der er udpeget i medfør af stk. 1, er ikke undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet, for så vidt angår varetagelsen af opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, eller i det omfang dette i øvrigt følger af den lovgivning, der gælder for vedkommende selskab, forening, fond m.v. Et medlem af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond m.v., der er udpeget i medfør af stk. 2, er ikke undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet.

 

Rudersdals rådhus i Holte

Rudersdal Rådhus – kommunalbestyrelsen blev irettresat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.