Esbjerg Kommune har handlet ulovligt: Ret til partsrepræsentation

 

Billede fra Esbherg Havn set fra vandsiden

Esbjerg (wikipedia)

Tilsynet under Ankestyrelsen ( Det kommunale tilsyn) kritiserer Esbjerg Kommune

4. maj 2022

 

 

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231 Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00 Fregatten 4, 1 tv DK 6400 Sønderborg Denmark mh@aquut.com

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

Hør min kommentar her

 

Det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen går imod Esbjerg.

 

I en opsigtsvækkende udtalelse udsætter det forvaltningsretlige tilsyn med kommunerne under Ankestyrelsen Esbjerg Kommune for dyb og alvorlig kritik.  Efter dansk ret har enhver borger en sikker ret til at bruge en bisidder (en der i hvert fald går med til møder, en partsrepræsentant, (en der går dybere ind i sagens behandling og overtale hele brevvekslingen eller dele af den, eller en advokat. Det har Esbjerg Kommune systematisk tilsidesat i beskæftigelsesudvalget/ Jobcentrets sager. I bunkevis af sager ser ud til nu at skulle omgøres, fordi der er sandsynlighed for, at manglen for eksempel på juridisk bistand har ført til forkerte afgørelser. 

Esbjerg Kommune har tilsyneladende også i andre sager tilladt sig at smide partsrepræsentanter på porten uden påviselig grund.

Ankestyrelsen skriver:

 

Vi vurderer, at Esbjerg Kommune herved har afskåret borgerne fra muligheden for at lade sig bistå under den del af sagens behandling, som foregår på møde i rehabiliteringsteamet. Vi beder på den baggrund Esbjerg Kommune om at tage stilling til, om sager, der er blevet afgjort i den periode, hvor kommunen har haft den omhandlede praksis, skal genoptages.

 

 

 

 

Tilsynsudtalelse fra den 19. februar 2021

 

 

om retten til partsrepræsentation og bistand efter forvaltningslovens § 8 [A] skrev den 19. februar 2021 til Ankestyrelsen, at Esbjerg Kommune i en længere periode havde afskåret borgere fra at medbringe en bisidder til møder i kommunens rehabiliteringsteam.

Henvendelsen har givet Ankestyrelsen anledning til at vurdere, om Esbjerg Kommunes praksis for og vejledning om muligheden for at lade sig bistå til møder i rehabiliteringsteamet er i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om partsrepræsentation og bistand.

 

 

 

 

Resumé

Esbjerg kommune har handlet i strid med forvaltningsloven

 

 

 

 

27. januar 2022

Ankestyrelsen vurderer, at Esbjerg Kommune har handlet i strid med forvaltningsloven ved at oplyse borgere om, at der ikke er mulighed for at medbringe en bisidder på rehabiliteringsmøder i de perioder, hvor kommunen har afholdt virtuelle og delvist virtuelle rehabiliteringsmøder.

Vi vurderer, at Esbjerg Kommune herved har afskåret borgerne fra muligheden for at lade sig bistå under den del af sagens behandling, som foregår på møde i rehabiliteringsteamet. Vi beder på den baggrund Esbjerg Kommune om at tage stilling til, om sager, der er blevet afgjort i den periode, hvor kommunen har haft den omhandlede praksis, skal genoptages.

“Vi beder byrådet i Esbjerg Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver kommunen anledning til.

 

 

Sagens oplysninger

[A] skrev den 19. februar 2021 til Ankestyrelsen. Følgende fremgår bl.a. af henvendelsen:

”Esbjerg Kommune, herunder Jobcenter Esbjerg, har siden starten af 2021 fremkommet med forskellige begrundelser for hvorfor borgere ikke har kunnet have bisidder eller partsrepræsentant med til rehabiliteringsteamsmøder.

Ingen af disse begrundelser har dog haft baggrund i gældende lovgivning, herunder lovgivning og restriktioner vedrørende Covid-19

. […] D. 7. januar 2021 modtager jeg den nye indkaldelse til rehabiliteringsteamsmøde d. 14. januar 2021. Nu er det ikke længere kun sagsbehandler og mig, men også mødeleder der må fremmøde fysisk. Desuden er det meget klart beskrevet at der ikke må deltage bisidder, samt at det er pga. Covid-19 restriktioner det ikke kan lade sig gøre. ”Mødet foregår med delvis fremmøde og som delvis virtuel møde pga. covid-19 restriktioner, hvorfor der ikke er mulighed for, at en evt. bisidder kan deltage i mødet ej heller via skype.”” [

 

A] skrev igen til Ankestyrelsen den 23. februar 2021 og vedhæftede et brev fra Esbjerg Kommune af 22. februar 2021 samt sit brev til Esbjerg Kommune af 23. februar 2021. Følgende fremgår af Esbjerg Kommunes brev til [A] af 22. februar 2021: “Afslutningsvis vil jeg gerne slå fast, at Jobcenter Esbjerg er helt enig med dig i, at alle borgere har ret til at have en bisidder med til møder i jobcenteret – ingen tvivl om det! Dette har beklageligvis ikke kunnet lade sig gøre i januar/februar måned, hvorfor vi også har tilbudt borgere at vælge mellem at få deres sag behandlet på et rehabiliteringsmøde med de begrænsninger, der nu var eller vente med mødet til det igen kunne lade sig gøre at mødes fysisk.”

 

 

 

Ankestyrelsen bad den 1. marts 2021 byrådet i Esbjerg Kommune om en redegørelse
i forhold til, at kommunen på det foreliggende grundlag havde afskåret parter muligheden for repræsentation efter forvaltningslovens § 8, stk. 1.

 

Kommunen sendte den 19. maj 2021 sin redegørelse til Ankestyrelsen. Kommunen vedlagde dagsordenspunktet for byrådets behandling af spørgsmålet, en udtalelse fra borgmesteren dateret den 28. april 2021 samt en redegørelse for kommunens praksis udarbejdet af jobcentret og ligeledes dateret den 28. april 2021. Følgende fremgår af redegørelsen for kommunens praksis:

Esbjerg Kommunes forklaring

 

 

”I det følgende redegøres for afholdelsen af møder i Esbjerg Kommunes rehabiliteringsteam i perioden 12. marts 2020 til 1. marts 2021. […] Den 12. marts 2020 suspenderes beskæftigelsesindsatsen delvist som led i den nationale indsats for at forbygge og inddæmme spredningen af COVID-19. Rammerne for suspensionen fastlægges i bekendtgørelse nr. 245 af den 20. marts 2020 om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Bekendtgørelsen fraviger bl.a. forpligtelsen til at afholde møder i rehabiliteringsteamet, og der skal således ikke afholdes møder og behandles sager i rehabiliteringsteamet. Som følge heraf aflyser Jobcenter Esbjerg alle planlagte rehabiliteringsmøder i perioden 12.-27. marts 2020. Den 30. marts 2020 træder den første ændringsbekendtgørelse i kraft, som åbner op for, at kommunen kan vælge at afholde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet om sager, der vurderes tilstrækkeligt oplyst. De virtuelle møder afholdes uden borgers deltagelse, og afholdelsen kan alene ske, hvis borgeren samtykker i dette. Ønsker borgeren at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske virtuelt. Når en indstilling fra rehabiliteringsteamet er udarbejdet på et virtuelt møde, kan kommunen alene træffe afgørelse på baggrund af indstillingen, hvis borgeren er enig i indstillingen eller har anmodet om, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension. Dette gælder også, hvis borgeren deltager virtuelt på mødet. Hvis kommunen ikke  kan træffe afgørelse i overensstemmelse med indstillingen, skal rehabiliteringsteamet behandle sagen på ny med fysisk fremmøde, når suspensionsperioden ophører.

 

Den 1. april 2020 afholder Esbjerg Kommunes rehabiliteringsteam de første virtuelle rehabiliteringsmøder via videoløsningen Skype. Det vurderes ud fra en gennemgang af hver enkelt sag, om sagen er egnet til et virtuelt møde. […] På de delvist virtuelle møder er borger stillet på samme måde som ved de helt virtuelle møder. Når kommunen vurderer, at en sag er egnet til at blive behandlet på et delvist virtuelt møde, tilbydes borgeren denne mødeform. Hvis borgeren ikke ønsker, at sagen behandles på et delvist virtuelt møde, kan borgeren afslå tilbuddet om mødet og i stedet afvente et fysisk møde efter suspensionsperioden. Samtidig kan borgeren få et nyt møde med fysisk fremmøde, hvis borgeren ikke er enig i teamets indstilling på baggrund af det delvist virtuelle møde. Hermed sikres det, at der ikke behandles sager, hvor borgeren risikerer at komme i klemme, uanset borgerens deltagelse i rehabiliteringsmødet. Dette er i overensstemmelse med svar fra STAR til Esbjerg Kommune den 12. februar 2021. Det fremgår heraf, at: ”

 

Hvis mødet foregår digitalt med en eller flere af teamets repræsentanter, er det styrelsens opfattelse, at der er tale om et digitalt rehabiliteringsmøde, uanset hvor mange personer der deler en skærm. Hvis ikke alle de obligatoriske medlemmer af teamet er fysisk til stede sammen med borgeren, er det uden betydning for vurderingen af, om der er tale om et virtuelt møde.”

 

 

Samtykke til møder uden bisidder ?

 

 

Da rehabiliteringsteamet åbner op for de delvist virtuelle møder den 27. april, behandler teamet alene sager, hvor borger har givet samtykke til at deltage på rehabiliteringsmødet uden en evt. bisidder. Dette skyldes tekniske udfordringer med at have en bisidder med virtuelt samt mødelokalets indretning.

Fra den 6. maj bliver det muligt for borgerne at have en bisidder med via Skype.

I perioden fra den 27. april – 6. maj afholdes i alt 29 delvist virtuelle rehabiliteringsmøder, fordelt på 4 mødedage, efter borgers samtykke. Ingen borgere eller evt. bisidder giver i denne korte periode over for rehabiliteringstemaet udtryk for, at de har ønsket en bisidders deltagelse. […]

Den 8. juni 2020 åbner jobcentret igen op for fysiske møder i rehabiliteringsteamet. Borgerne, som ønsker at medbringe en bisidder, kan gøre det fysisk eller virtuelt. Der afholdes fortsat helt virtuelle møder i de sager, som vurderes egnet hertil, og hvor borger samtykker. […] Den 16. december 2020 udmeldes nye skærpede tiltag for beskæftigelsesindsatsen for hele landet. Herefter afholder rehabiliteringsteamet igen virtuelle møder samt delvist virtuelle møder via Skype. Begge mødeformer er fortsat et tilbud, som borgeren kan afvise, hvis vedkommende ønsker at få sin sag behandlet på et fysisk møde.

Fra januar 2021 afholdes møderne i et større mødelokale af hensyn til overholdelse af nye afstandskrav på 2 meter. På grund af tekniske vanskeligheder med Skype i det nye lokale, herunder manglende lyd samt manglende mulighed for at indkalde eksterne deltagere til mødet, har borgerne ikke mulighed for at have en bisidder med på de delvist virtuelle møder. Hvis en borger ønsker at have en bisidder med på mødet, tilbydes borger at afvente et nyt møde med mulighed herfor.”

130 møder – hvad med alle de andre møder?  Tilsynet skriver:

 

Det fremgår af kommunens udtalelse af 19. maj 2021, at der i perioden fra 12. marts 2020 til 1. marts 2021 er afholdt 130 rehabiliteringsmøder.

Regler og praksis Følgende fremgår af forvaltningslovens § 8:

”§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre.  Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.”

Følgende fremgår af bemærkningerne til § 8 i lovforslag L 4 af 2. oktober 1985:

 

 

 

”I § 8, stk.1 er det som et almindeligt princip fastsat, at en part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan vælge at lade sig repræsentere eller bistå af andre. […] Efter bestemmelsen kan parten lade sig repræsentere i forbindelse med hele sagens behandling, men parten kan også vælge kun at lade sig repræsentere under en del af sagens behandling eller alene at lade sig bistå under møder med forvaltningsmyndighedens personale. […]

 

Partens adgang til at lade sig repræsentere eller bistå under sagens behandling gælder efter stk.2 ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. En part i en sag, der er under behandling i den offentlige forvaltning, kan efter administrativ praksis i dag normalt altid vælge at lade sig repræsentere i forbindelse med forvaltningens sagsbehandling. I overensstemmelse hermed forudsætter justitsministeriet, at der efter den foreslåede bestemmelse kun i ganske særlige tilfælde nægtes en part adgang til at lade sig repræsentere eller bistå under/sagens behandling.
Undtagelsesbestemmelsen indebærer, at der i hvert enkelt tilfælde af den pågældende myndighed skal foretages en  konkret afvejning af på den ene side partens interesse i at få den pågældende bistand og på den anden side de hensyn, der taler for at afskære partens adgang til at lade sig repræsentere eller bistå.
Bestemmelsen vil f.eks. kunne anvendes i tilfælde, hvor parten under et møde med myndigheden ønsker sig bistået af flere personer og myndigheden, af hensyn til sagsbehandlingen, ro og orden eller af hensyn til andre parter, finder at burde begrænse antallet af bisiddere eller helt at udelukke andre end parterne selv fra at deltage i mødet. Undtagelsesbestemmelsen vil også kunne anvendes i de tilfælde, hvor parten ønsker at skifte repræsentant, og en deraf følgende udsættelse af sagen vil medføre overskridelse af en lovbestemtfrist for sagens afgørelse. Hvis udsættelsen i øvrigt findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, kan myndigheden ligeledes undlade at efterkomme partens ønske om at lade sig repræsentere eller bistå under sagen. Hvis den pågældende repræsentant er ganske uegnet til at varetage partens interesser, kan bestemmelsen i særlige tilfælde tænkes anvendt også af hensyn til parten selv.”

 

 

 

Følgende fremgår af Forvaltningsloven med kommentarer, Niels Fenger, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2021, s. 313:

 

 

”Efter forvaltningslovens § 8 har den, der er part i en afgørelsessag, ret til at lade sig repræsentere af andre under forvaltningens behandling af sagen, medmindre særlige hensyn til offentlige eller private interesser afgørende taler herimod. Myndigheden kan ikke vilkårligt fratage parten denne ret til bistand og repræsentation, og myndigheden må naturligvis ikke over for parten give udtryk for, at denne ikke må eller kan lade sig repræsentere, uden at dette har hjemmel i § 8, stk. 2, eller anden lovgivning.” 

 

 

 

 

Følgende fremgår af Forvaltningsret – Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, Steen Rønsholdt, Karnov Group, 5. udgave 2018, s. 287 om retten til partsrepræsentation og bistand:

 

”Det til grund for retten liggende hovedhensyn er at give parten mulighed for at varetage sine interesser. Herudover – og i sammenhæng hermed – er også hensynet til sagens oplysning og i det hele forberedelse af betydning.”

Folketingets Ombudsmand har udtalt følgende i sin beretning for året 1990, s. 494:

 

”Som påpeget […] må det af principielle grunde anses for betænkeligt at acceptere, at forvaltningslovens retssikkerhedsgarantier i forhold til borgerne fraviges ved aftale.”

 

Ankestyrelsen har i principmeddelelse F-1-07 fastslået følgende: ”

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde ved afgørelsen endvidere vægt på, at selvom det havde betydning for sagens afgørelse, at kvinden medvirkede personligt, var dette ikke til hinder for, at hun kunne medtage en bisidder, medmindre væsentlige modhensyn kunne anføres til støtte for at begrænse denne ret. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt ikke, at der på baggrund af oplysningerne på mødet i socialforvaltningen, hvor hun fik forelagt tilbudet, og hvor hun havde sin svigersøn med, var fremkommet så tungtvejende modhensyn, at der på den baggrund var grundlag for at begrænse hendes ret til bisidder. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde herved vægt på, at forløbet ikke var til hinder for, at forvaltningen tilrettelagde samtalen i tilbudet efter beskæftigelsesindsatslovens § 32 på en sådan måde, at kvinden havde mulighed for at medvirke ved behandlingen af sagen sammen med en repræsentant fra sin fagforening, som hun havde ønsket. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunen herved havde tilsidesat en garantiforskrift ved at nægte  hende at medtage en bisidder. Kommunens afgørelse havde derfor en væsentlig retlig mangel, der medførte ugyldighed, medmindre det konkret kunne afkræftes, at manglen ikke havde påvirket afgørelsens resultat.

Sådan vurderer vi sagen:

 

 

 

Retten til repræsentation og bistand

 

 

Ankestyrelsen vurderer, at Esbjerg Kommune har handlet i strid med forvaltningsloven ved at oplyse borgere om, at der ikke er mulighed for at have en bisidder med til møderne i de perioder, hvor kommunen har afholdt virtuelle og delvist virtuelle møder i rehabiliteringsteamet. Vi vurderer, at Esbjerg Kommune ved denne praksis har afskåret borgere fra at lade sig bistå under den del af sagsbehandlingen, som foregår på rehabiliteringsmøderne. Vi lægger vægt på, at retten til repræsentation og bistand kun kan begrænses, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Hensynet til at undgå smittespredning med covid-19 kan efter Ankestyrelsens opfattelse ikke i sig selv begrunde, at retten til repræsentation og bistand afskæres. Det forhold, at kommunen har haft tekniske problemer med digitale mødeløsninger, kan heller ikke lovligt begrunde, at kommunen afskærer retten til bistand i forbindelse med rehabiliteringsmøderne. Vi lægger vægt på, at det efter forvaltningslovens § 8, stk. 2, er en betingelse for at fratage parten denne ret, at særlige hensyn til offentlige eller private interesser med afgørende vægt taler imod partens ret til bistand og repræsentation. Vi lægger også vægt på, at der ikke er særskilt hjemmel til at afskære retten til repræsentation og bistand for så vidt angår sager, der skal behandles på møder i rehabiliteringsteams. Ankestyrelsen vurderer desuden, at kommunen ikke kan fravige reglerne om repræsentation og bistand ved f.eks. – som der er redegjort for i den konkrete sag og i kommunens udtalelse af 19. maj 2021 – at oplyse 10 borgeren om, at borgeren enten kan deltage i rehabiliteringsmødet uden bisidder, eller at sagens behandling vil blive udskudt.

Vi lægger vægt på, at retten til repræsentation og bistand er en retssikkerhedsgaranti, der er begrundet i hensynet til, at parten kan varetage sine interesser under sagens behandling. Derudover har retten til repræsentation og bistand betydning for sagens forberedelse. Vi lægger desuden vægt på, det generelt må anses for betænkeligt at acceptere, at forvaltningslovens retssikkerhedsgarantier i forhold til borgerne fraviges ved aftale.

Vi lægger endelig vægt på, at det ikke er i overensstemmelse med reglerne, hvis kommunen udtrykker sig på en måde, som for borgeren kan forstås sådan, at der i den konkrete situation ikke er mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre, eller at fastholdelse af ønsket om bistand vil medføre en længere sagsbehandlingstid.

De konkrete sager Vi beder derfor Esbjerg Kommune om at tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage nogle af de sager, som kommunen har afgjort på baggrund af indstillinger fra rehabiliteringsmøder, hvor borgerne ikke har haft mulighed for at medbringe en bisidder. For så vidt angår vurderingen af, om en afgørelse er ugyldig på grund af en sagsbehandlingsfejl, skal kommunen være særligt opmærksom på, om fejlen er væsentlig, og om der er omstændigheder i sagen, som taler for, at afgørelsen opretholdes på trods af fejlen. Vi henviser til Ankestyrelsens principmeddelelse F-1-07. Vi beder om byrådets bemærkninger til vores udtalelse Ankestyrelsen beder byrådet i Esbjerg Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til. Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form.

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. Venlig hilsen Linnea Amalie Withøft Nielsen Kopi er sendt til: [A] Vi har anvendt: Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar 2019 Lovbekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22. april 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.