AST Principmeddelelse 11-.22 behandling -. vaccination

AST PM 11-22 om behandling imod forældreønske
(Barn anbragt udenfor hjemmet)

Lille pige ser på vandet efter tø i Nuuk

. MH foto

 

Ankestyrelsens principmeddelelse 11-22 om forhold under anbringelsen – behandling – vaccination – Covid-19

MH-s kommentar skrives med rødt

Principmeddelelsen fastslår

Kommunen kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, skal vaccineres, selvom forældremyndighedsindehaverne ikke ønsker, at barnet eller den unge bliver vaccineret.

 

Som udgangspunktet bevarer forældremyndighedsindehaverne retten til at tage stilling til en række personlige forhold om barnet eller den unge, selvom barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Dette følger af forældreansvarsloven. Når det er nødvendigt af hensyn til formålet med anbringelsen, har kommunen dog en adgang til at træffe beslutninger om barnets eller den unges forhold. Kommunen kan om nødvendigt træffe afgørelse om undersøgelse og lægebehandling af barnet eller den unge.

MH: Forældreansvarslovens § 2, stk. 1 lyder: “§ 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.” Man skal hæfte sig ved, at indholdet dels efter ordlyden tildeler indehaveren af forældremyndigheden en pligt, der derfor også har karakter af tildeling af myndighed. Med andre ord skal der ret meget til at forkaste dette udgangspunkt.

Det følger af forældreansvarsloven, at der skal tages hensyn til barnets eller den unges egne synspunkter alt efter alder og modenhed. Hvis barnet eller den unge, som er anbragt uden for hjemmet, har et udtrykkeligt ønske om egne personlige forhold, og forældremyndighedsindehaverne modsætter sig dette, må kommunen vurdere, om det af hensyn til formålet med anbringelsen er nødvendigt, at ønsket imødekommes.

Vaccination betragtes som en forebyggende behandling, som kommunen kan træffe afgørelse om, hvis det er nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at vaccinen er begrundet i en generel samfundsmæssig interesse i at forebygge smittespredning og opnå epidemikontrol samt minimere død og alvorlig sygdom i befolkningen. Afgørende er, at vaccinationen er nødvendig af hensyn til det barn eller den unge, som sagen drejer sig om, herunder barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling. Det bør også inddrages, om den unge selv giver udtryk for at ønske vaccinationen. Det forudsætter, at den unge kan forstå betydningen af at blive vaccineret.

MH: Vi har i Facebookgrupperne Anbringelse udenfor Hjemmet Juridisk set og Tvang og magt eksempler på, at kommunen- plejeforældrene har fået barnet vaccineret trods protest fra indehaveren af forældremyndigheden. Det fremgår ikke klart, om der i hver eneste af disse sager har fundet en konkret lægelig vurdering sted. Betingelsen for at tilsidesætte forældremyndighedsindehaverens indstilling skal typisk være en konkret stilling til barnets specielle helbredsforhold, foretaget af en læge. Er den betingelse ikke opfyldt, bør der ankes.

 

De konkrete sager

 

 

I sag nr. 1 havde kommunen truffet afgørelse om COVID-19 vaccination af et anbragt barn på syv år. Barnet havde en sjælden sygdom, der ifølge de lægelige oplysninger betød, at almindelige infektioner kunne have alvorlige konsekvenser for barnets helbred.

Forældremyndighedsindehaveren ønskede, at barnet ikke blev vaccineret på grund af barnets sygdom. Ankestyrelsen fandt, at det var i overensstemmelse med hensynet til barnet og formålet med anbringelsen, at barnet blev vaccineret mod COVID-19, da formålet med anbringelsen var at sikre, at barnet blev tilbudt tilstrækkelig omsorg til at sikre sundhed, trivsel og udvikling på kort og lang sigt, samt at barnets særlige behandlingsbehov blev støttet. Henset til de lægelige oplysninger om konsekvenserne af almindelige infektioner for det pågældende barn, det forhold, at vaccinationen af børn i barnets aldersgruppe blev anbefalet af sundhedsmyndighederne, samt det forhold, at det sygehus, som barnet er tilknyttet, vurderede, at der ikke var noget til hinder for, at barnet blev vaccineret mod COVID-19, blev kommunens afgørelse stadfæstet.

 

MH Bemærk, at der er foretaget en konkret sundhedsvurdering.  (væsentlighedsvurdering). Det er en dispensation.

 

I sag nr. 2 havde kommunen truffet afgørelse om COVID-19 vaccination af en anbragt ung på 15 år, som havde flere diagnoser og vanskeligheder. Den ene forældremyndighedsindehaver ønskede, at den unge ikke blev vaccineret mod COVID-19, selvom den unge selv ønskede vaccinationen.

Ankestyrelsen fandt, at det var i overensstemmelse med hensynet til den unge og formålet med anbringelsen, at den unge blev vaccineret mod COVID-19. Formålet med anbringelsen var at sikre, at den unge var i de rette rammer, hvor der var mulighed for at sikre udvikling, sundhed og trivsel på en god og hensigtsmæssig måde, samt at sikre den fornødne behandling og støtte i forbindelse med den unges diagnoser og øvrige vanskeligheder. Den unges egne synspunkter blev tillagt vægt i vurderingen, det samme blev det forhold, at vaccination af den pågældende aldersgruppe blev anbefalet af sundhedsmyndighederne. På den baggrund blev kommunens afgørelse stadfæstet.

MH: Igen: Der er reelt tale om en dispensation. Med andre ord skal forældre her læse det således, at hvis de ikke ønsker deres barn COVID19-vaccineret, eller omvendt, hvis de ønsker barnet vaccineret modsat plejeforældrene, så er det forældrene, der har serveretten. Der skal noget til at dispensere.
Brug derfor ankemuligheden i tilfælde, hvor den er tilsidesat.

Ankestyrelsen har behandlet to sager principielt. Det har vi gjort for at fastslå, om kommunen har kompetence til at træffe afgørelse om COVID-19 vaccination af et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, når forældremyndighedsindehaverne modsætter sig COVID-19 vaccination af barnet eller den unge.

 

 

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), seneste bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 170 af den 24. januar 2022.

-§ 69 om kommunens opgaver under anbringelsen

Praksis
Følgende principmeddelelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

1-17: Principmeddelelsen fastslår, at kommunen i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om barnets forhold. Udgangspunktet er, at forældrene bevarer retten til at tage stilling til en række personlige forhold om barnet, selv om barnet er anbragt. Dette følger af forældreansvarsloven. Det følger dog også af forældreansvarsloven, at der skal tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed. Hvis barnet eller den unge, som er anbragt uden for hjemmet, har et udtrykkeligt ønske om egne personlige forhold, og forældrene modsætter sig dette, må kommunen vurdere, om det af hensyn til formålet med anbringelsen er nødvendigt, at ønsket imødekommes. Kommunen kan således i særlige tilfælde træffe beslutninger om barnets eller den unges forhold, når det er nødvendigt. I den konkrete sag ønskede barnet at blive konfirmeret imod forældrenes ønske.

Vejledninger
Vi har også anvendt Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier nr. 9142 af den 26. februar 2019

Pkt. 460, om regulering af barnets forhold under anbringelsen, servicelovens § 69, stk. 1

Sag nr. 1:

A har klaget over X Kommunes afgørelse om COVID-19 vaccination af B. X Kommune afgjorde sagen den 21. december 2021.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

-Kommunens afgørelse om vaccination gælder

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at det er i overensstemmelse med hensynet til B og formålet med anbringelsen, at B vaccineres mod COVID-19.

Vi har derfor ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at B skal vaccineres mod COVID-19.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at formålet med anbringelsen er at sikre, at B tilbydes tilstrækkelig omsorg til at sikre hendes sundhed, trivsel og udvikling på kort og lang sigt, samt at Bs særlige behandlingsbehov støttes.

B er anbragt uden for hjemmet i en plejefamilie. Hun har en medfødt […] sygdom [(..)], som blandt andet betyder, at […] hun vil have behov for akut-regime behandling under infektioner som feber, opkast og diarre. […] B er ofte til kontrol på Rigshospitalets Center for Sjældne Sygdomme, ligesom at hun af og til må indlægges på grund af sin sygdom.

Derfor vurderes vaccination mod COVID-19 nødvendig af hensyn til Bs helbredsmæssige forhold.

Vi er opmærksomme på, at du ønsker, at B ikke skal vaccineres mod COVID-19 på grund af hendes sygdom. Du er bange for bivirkningerne i forbindelse med vaccinationen, da bivirkningerne kan være feber, hvilket B kan blive meget syg af.

Det ændrer ikke på resultat for afgørelsen, da vi vurderer, at det er i overensstemmelse med hensynet til B og formålet med anbringelsen samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccination mod COVID-19 til børn over fem år, at B vaccineres mod COVID-19. Rigshospitalets Center for Sjældne Sygdomme vurderer, at der ikke er noget til hinder for, at B vaccineres mod COVID-19. De følger sundhedsmyndighedernes anbefaling i forhold til COVID-19 vaccination.

Oplysningerne fremgår særligt af statusattest fra læge […] af den 27. september 2018, udtalelse fra plejefamilien af den 12. maj 2021, børnefaglig undersøgelse af den 31. maj 2021, handleplan af den 6. august 2021 og journalnotat om henvendelse til Rigshospitalets Center for Sjældne Sygdomme af den 10. december 2021.

Om reglerne
Når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, overtager kommunen ansvaret for barnets eller den unges forhold.

Forældrene har dog fortsat forældremyndigheden. Det er forældremyndighedsindehaverne, der træffer afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Hvis der opstår uenighed mellem forældrene og barnet/den unge eller mellem forældrene og kommunen, kan kommunen træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v., når det er nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen. Forældrene og i nogle tilfælde barnet eller den unge over 12 år kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Vaccination mod COVID-19 betragtes som en forebyggende behandling, som kommunen kan træffe afgørelse om, hvis det er nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen.

Det bemærkes, at nogle beslutninger om barnets eller den unges hverdag er faktisk forvaltningsvirksomhed. Kommunen skal ikke træffe afgørelse om disse forhold, og Ankestyrelsen kan ikke tage stilling til beslutningerne.

Mødebehandling
Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk

Sag nr. 2:

A har klaget over X Kommunes afgørelse om COVID-19 vaccination af B. X Kommune afgjorde sagen den 19. november 2021.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

-Kommunens afgørelse om vaccination gælder

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen vurderer, at det er i overensstemmelse med hensynet til B og formålet med anbringelsen, at han vaccineres mod COVID-19.

Vi har derfor ikke fundet grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at B skal vaccineres mod COVID-19.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at formålet med anbringelsen er at sikre, at B er i de rette rammer, hvor der er mulighed for at sikre hans udvikling, sundhed og trivsel på en god og hensigtsmæssig måde, samt at sikre at B får den fornødne behandling og støtte i forbindelse med sine diagnoser og øvrige vanskeligheder.

B er anbragt uden for hjemmet i en plejefamilie, og han går på en specialefterskole. Han er diagnosticeret med epilepsi […], reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen og føtalt alkohol syndrom. Han lider af knoglecyster og bliver behandlet herfor på Rigshospitalet. […] Han er kognitivt, socialt og følelsesmæssigt ikke alderssvarende. Han har et lavt forståelsesniveau […]. Typen af epilepsi er kronisk og sidder på hukommelsesdelen i hjernen, og anfald viser sig ofte som mindre fokale anfald. Han har efter et anfald udpræget koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær. Han har et særligt behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen.

COVID-19 vaccination fylder meget i Bs skole, hvor både fordele og ulemper ved vaccinationen er drøftet.

Vi lægger også vægt på, at B, der er over 15 år, efter sundhedslovens § 17, stk. 1, selv kan give informeret samtykke. B har givet udtryk for, at han ønsker vaccination mod COVID-19. Han oplyser den 5. november 2021, at han er vaccineret mod COVID-19, og at det er hans egen beslutning. Han ved, at han selv må bestemme, om han vil vaccineres.

Vi er opmærksomme på, at du ønsker, at B ikke bliver vaccineret mod COVID-19. Du mener, at B ikke selv skal have mulighed for at bestemme, om han vil vaccineres mod COVID-19, da han mentalt ikke er 15 år.

Vi er også opmærksomme på, at plejefamilien oplyser, at det er vigtigt, at B betragtes som et mindre barn på grund af hans tidlige følelsesmæssige skade. Han har et stort behov for støtte og guidning i langt de fleste gøremål. Det ændrer ikke på resultatet for afgørelsen, da vi vurderer, at B er i stand til at tage stilling til spørgsmålet om vaccination, og at det er i overensstemmelse med hensynet til B og formålet med anbringelsen, at B vaccineres mod COVID-19. Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination mod COVID-19 til børn over fem år. Derudover har B et ønske om at blive vaccineret mod COVID-19.

Oplysningerne fremgår særligt af børnefaglig undersøgelse af den 10. juni 2020, journalnotat om opfølgningsmøde med C af den 6. juli 2021, journalnotat om opfølgningsmøde med A af den 6. juli 2021, handleplan af den 20. september 2021, udtalelse fra plejefamilien af den 14. oktober 2021, børnesamtale af den 5. november 2021 og journalnotat om henvendelse fra dig af den 5. november 2021.

Om reglerne
Når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, overtager kommunen ansvaret for barnets eller den unges forhold.

Forældrene har dog fortsat forældremyndigheden. Det er forældremyndighedsindehaverne, der træffer afgørelse om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Hvis der opstår uenighed mellem forældrene og barnet/den unge eller mellem forældrene og kommunen, kan kommunen træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, behandling, uddannelse m.v., når det er nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen. Der skal tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed. Forældrene og i nogle tilfælde barnet eller den unge over 12 år kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Vaccination mod COVID-19 betragtes som en forebyggende behandling, som kommunen kan træffe afgørelse om, såfremt det er nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen.

Det bemærkes, at nogle beslutninger om barnets eller den unges hverdag er faktisk forvaltningsvirksomhed. Kommunen skal ikke træffe afgørelse om disse forhold, og Ankestyrelsen kan ikke tage stilling til beslutningerne.

Mødebehandling
Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk

År for udstedelse

2022

Dato for underskrift

07.04.2022

Offentliggørelsesdato

08.04.2022

Status:Gældende

Paragraf

Lovområder

Journalnummer 21-56543 og 21-51938

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.