Ombudsmanden om partsaktindsigt:

Forvaltningsret

marble columns of academy of athens

Optakt –  af Mikael Hertig

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231 Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00 Fregatten 4, 1 tv DK 6400 Sønderborg Denmark mh@aquut.com

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00

DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

Kend din sag. Hav altid fuld aktindsigt

Som borger med tilknytning til kommunens jobcenter, kontrolgruppe, ydelseskontor eller familieforvaltning bør du kende hele din sag. Det gør du ved at søge aktindsigt ved den afdeling, der behandler din sag. Du har også ret til at søge aktindsigt direkte hos anden aktør,  boenhed, psykolog, døgninstitution etc., som har kontrakt med kommunen, og som behandler dele af din sag. Det samme gælder ankeinstanser, Børn- og UngeUdvalg, Ankestyrelse.

 

Jeg har været uopmærksom på, hvor vidtgående dine rettigheder er. Pointerne fremgår af denne artikel .

Det munder ud i følgende råd:

1) Begær altid løbende aktindsigt.  Det betyder, at hvis der kommer et nyt notat, et nyt referat eller lignende til, skal du have det med det samme og i hvert fald inden syv kalenderdage efter, at det kom ind i journalen. Alle dokumenter med relevans for din sag skal journaliseres i henhold til Offentlighedlovens § 13 (1).

Det vil også sige, at hvis kommunen tilbyder dig nye dokumentertilsendt fx. en gang hver anden måned, så er det i strid med forvaltningsloven. Du skal derfor klage over sådan en afgørelse/meddelelse direkte til Ankestyrelsen. Put aktindsigt og forvaltningslovens § 9, stk 1  ind i emnefeltet.

2) Begær altid indsigt i  journalen. Så får du overblik over, hvilke sager der er indført i journalen, og hvilke du har fået udleveret.- Hvis der er nogle, der mangler, har du krav på information om hvorfor

3) Hvad så, hvis der er truffet en afgørelse, men du manglede vigtige dokumenter dengang, den blev truffet. Det er alvorligt! Klag direkte til Ankestyrelsen.
Der er ingen tidsfrister. Hvis du  ikke har fået aktindsigt i dokumenter, der har haft betydning for sagen, må
Dermed kan det tænkes, at afgørelsen kan omgøres eller tænkes annuleret.

Du skal derfor også klage over manglende aktindsigt, selv om der allerede er truffet afgørelse i sagen. Og der er ingen klagefrist.

 

 

Der er to slags aktindsigt. Den, der gælder for alle mennesker, og måske navnlig journalister, der vil beskrive forhold i den offentlige sektor ved at søge oplysning. Den kan vi kalde “almindelig aktindsigt”.  Den reguleres efter offentlighedslovens kapitel om aktindsigt med  § 7 som grundregel.

Men her handler det om dig som borger, der har en sag med en offentlig myndighed. Det kan være hvad som helst, men her er det jo navnlig den kommunale familieafdeling og det kommunale jobcenter, kontrolgruppen, borgerservice eller ydelseskontoret.. Det handler om din sag med en eller flere offentlige myndigheder. Her er udgangspunktet en grundregel i forvaltningslovens § 9, stk.1:

 

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

 

 


Ombudsmanden skrev nedenstående herom:

 

 

 

FOB 2020-21

Kommune vejledte borgere forkert om deres klagemuligheder i sager om aktindsigt

 

I forbindelse med en konkret klagesag om partsaktindsigt blev ombudsmanden opmærksom på, at en kommune havde givet forkert klagevejledning.

I klagevejledningen stod der, at borgeren kunne klage over afgørelsen om partsaktindsigt inden fire uger, og at klagen skulle sendes til kommunen, som skulle genvurdere afgørelsen.

Ombudsmanden indledte herefter en generel undersøgelse af kommunens klagevejledning i sager om aktindsigt. Ombudsmanden udtalte, at klageadgangen i forhold til afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven er reguleret af reglerne i disse to love, medmindre der er et klart hjemmelsgrundlag for en anden regulering.

Ombudsmanden bemærkede også, at bl.a. den sociale retssikkerhedslovs klageregler ikke gælder for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

 

Der gælder ingen  frister for aktindsigt

 

 

Der gælder ingen frist for at klage over afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

Det er desuden kun i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at en klage skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen (remonstration).

I sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven skal en klage derimod indgives direkte til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Ombudsmandens undersøgelse viste, at kommunen i vidt omfang havde vejledt borgerne forkert om deres klagemuligheder i sager om partsaktindsigt. Kommunen havde fremadrettet ændret sin klagevejledning og ville samtidig undersøge, om kommunen havde afvist klager på et forkert grundlag.

Kommunens generelle oplysninger om klagevejledning i afgørelser om aktindsigt efter offentlighedsloven gav ikke ombudsmanden anledning til bemærkninger.

 

Ombudsmandens udtalelse

 

 

I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse om sagen, efterfulgt af bilag: Ombudsmandens udtalelse

Sagens baggrund Jeg bad den 11. marts 2020 – med henvisning til § 17, stk. 2, i ombudsmandsloven – Albertslund Kommune om en udtalelse om, hvilken klagevejledning kommunen generelt giver i afgørelser om aktindsigt efter henholdsvis forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Baggrunden for min anmodning var, at jeg i forbindelse med behandlingen af en konkret sag var blevet opmærksom på indholdet af en klagevejledning, som Jobcenter Albertslund havde givet en borger i en sag om aktindsigt. I klagevejledningen skrev Albertslund Kommune bl.a., at der var en klagefrist på 4 uger, og at en klage over afgørelsen skulle indgives til kommunen, da kommunen havde pligt til at genvurdere sagen.

Kommunen skrev også, at klagen – hvis kommunen ikke ændrede afgørelsen – ville blive videresendt til klageinstansen sammen med sagsakterne i sagen.

Kommunen henviste til klagereglerne i kapitel 10 i retssikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område). Det fremgår af de oplysninger, jeg efterfølgende har modtaget fra Albertslund Kommune, at den konkrete sag angik partsaktindsigt efter forvaltningsloven.

 

Retsgrundlaget

Der er fastsat nærmere regler om behandlingen af anmodninger om partsaktindsigt og klageadgang i §§ 16 og 17  (1) i forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014).

Bestemmelsen i forvaltningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt., har følgende ordlyd:

Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. (…)”

 

Hvis der i en kommunal sag ikke er nogen klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, som anmodningen om aktindsigt vedrører, har parten mulighed for at rette henvendelse til Ankestyrelsen, som fører tilsyn med kommunerne, jf. pkt. 100 i Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986.

Se også Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 480 f. 2.2. I §§ 37 og 38.

I offentlighedsloven (lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020) er der fastsat nærmere regler om klager over afgørelser om aktindsigt efter loven. Bestemmelserne i offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2, og § 38, stk. 1, har følgende ordlyd:

”§ 37. Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Stk. 2. Klagen fremsendes til den myndighed m.v., hvis afgørelse der klages over. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen. …

§ 38. En afgørelse om afslag på aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller et kommunalt fællesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal være ledsaget af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed og om den fremgangsmåde, der er nævnt i 2. pkt. En henvendelse om at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed skal rettes til den pågældende kommune eller region m.v. i overensstemmelse med ordningen i § 37, stk. 2.”

 

 

Ingen klagefrist

Der gælder ingen klagefrister for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Det er desuden fast antaget, at bestemmelser, der fastsætter særlige regler, herunder tidsfrister, for at klage over det materielle retsforhold i en sag, er uden betydning for adgangen til at klage over afgørelser om aktindsigt, medmindre der i reglerne eller forarbejderne hertil er udtrykkelige holdepunkter herfor.

Jeg henviser til
pkt. 100 i Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986
(2) om forvaltningsloven,

betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 770 f., Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 654,
Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 480,
og
Niels Fenger (red.), Forvaltningsret (2018), s. 1018 (Morten Engberg).
Se endvidere sagerne fra Folketingets Ombudsmands beretning
FOB 2002.299,
FOB 2006.268 og
FOB 2006.410, som er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside.

Der er ikke i retssikkerhedsloven eller i forarbejderne hertil holdepunkter for, at de særlige klageregler i retssikkerhedslovens kapitel 10 også skal finde  anvendelse i forhold til afgørelser om aktindsigt.

Det er tværtimod i vejledningen til retssikkerhedsloven (vejledning nr. 9330 af 21. marts 2019) pkt. 249 anført, at klager over afgørelser om aktindsigt behandles efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

 

Remonstration  (tilbagsendelse til kommunen, evt. borgmesteren)

 

Med vedtagelsen af den nye offentlighedslov i 2013 blev der med bestemmelsen i lovens § 37, stk. 2, indført en
såkaldt remonstrationsordning (Men den ordning gælder ikke dig som borger, MH)
Remonstrationsordningen indebærer, at en klage over en afgørelse om aktindsigt
efter offentlighedsloven skal fremsendes til den myndighed, hvis afgørelse, der klages
over, som først skal vurdere, om den vil fastholde afgørelsen.
Hvis myndigheden vil fastholde afgørelsen, skal myndigheden – snarest og som
udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen – sende sagen og dens
dokumenter til klageinstansen. Remonstrationsordningen gælder også i de sager,
hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, men i stedet er mulighed for at
indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed, jf.
offentlighedslovens § 38, stk. 1.

Der blev ikke i forbindelse med vedtagelsen af den nye offentlighedslov indført
en lignende remonstrationsordning for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven.

Jeg henviser til lovforslag nr. LF 145 af 7. februar 2013 om forslag til lov om ændring af
forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen),
Folketingstidende 2012-13, lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 4.3.9.4 – 4.3.9.5.

3. Albertslund Kommunes udtalelse

3.1. Albertslund Kommune har i sin udtalelse af 13. maj 2020 oplyst, at anmodninger om
aktindsigt efter forvaltningsloven i Albertslund Kommune besvares af den afdeling, som
behandler den sag, der anmodes om aktindsigt i. Albertslund Kommune har på baggrund
af sagen indhentet eksempler på klagevejledninger i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven
fra flere af kommunens afdelinger.
Kommunen er i den forbindelse blevet opmærksom på, at kommunen har en uens praksis for
klagevejledning i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven, og at der er fejl i en række af
klagevejledningerne. Således er der i flere af eksemplerne fra de enkelte afdelinger anført en
klagefrist og oplysninger om, at en klage over afgørelsen om aktindsigt skal sendes til
kommunen.
Kommunen har i et bilag til udtalelsen af 13. maj 2020 gengivet de eksempler
på klagevejledninger, som forskellige dele af kommunens forvaltning hidtil har givet i sager
om aktindsigt efter forvaltningsloven. Dette bilag er medtaget nedenfor efter min udtalelse.

 

OMBUDSMANDENS UDTALELSE

 

På den baggrund har Albertslund Kommune besluttet at indføre én grundskabelon for klagevejledninger
i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven, som skal tilrettes den konkrete sag. Kommunen har sendt
en kopi af skabelonen, som har følgende ordlyd:

”Klagevejledning Du kan klage særskilt over afgørelsen om aktindsigt direkte til
[den myndighed, som er klageinstans for den sag aktindsigten vedrører], jf.
forvaltningslovens § 16, stk. 4. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. Du kan
kontakte [klageinstansen] på telefonnummer [Telefonnummer], [mailadresse]
eller [fysisk adresse].

Du kan læse mere om, hvordan du kan klage på [klageinstansen]s hjemmeside
[hjemmeside].

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du kan klage, er
du velkommen til at kontakte os.”

Endvidere har Albertslund Kommune oplyst, at kommunen vil undersøge, om kommunen fejlagtigt
har afvist klager over afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven med henvisning til en klagefrist.
Såfremt kommunen finder sådanne sager, vil sagerne blive oversendt til klageinstansen uden unødigt
ophold.

Albertslund Kommune har oplyst, at anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven håndteres af
kommunens juridiske afdeling, uanset hvilken afdeling der har ansvaret for den sag, der ønskes aktindsigt i.

Kommunen har også vedlagt en kopi af den klagevejledning, som kommunen giver i disse sager.
Klagevejledningen har følgende ordlyd:

 

 

”Klagevejledning Hvis du er utilfreds med vores afgørelse, kan du klage til den myndighed, der er
administrativ klageinstans på området, som sagen vedrører. Klagen skal sendes til Albertslund Kommune
i overensstemmelse med ordningen i offentlighedslovens § 37, stk. 2. Du kan vælge at klage mundtligt eller
skriftligt. I klagen bedes du oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen, men der er ikke krav herom.
Når vi modtager din klage, vil vi inden for offentlighedslovens frist på 7 arbejdsdage se på din sag igen,
og der vil blive taget stilling til, om du kan få helt eller delvist medhold i din klage. Du vil få besked om svaret.
Hvis vi fastholder vores afgørelse, vil din klage blive sendt til den kompetente administrative klageinstans
sammen med sagens relevante akter.  I sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, vil din
klage blive sendt til Det Kommunale Tilsyn i Ankestyrelsen, sammen med sagens relevante akter jf.
offentlighedslovens § 38, stk. 1, sidste pkt. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om,
hvordan du kan klage, er du velkommen til at kontakte os.”

 

 

Min vurdering

 

 

Som det fremgår ovenfor, er klageadgangen i forhold til afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven og
offentlighedsloven reguleret af de regler, der er indeholdt i disse to love, medmindre der er et klart
hjemmelsgrundlag for en anden regulering. Det indebærer, at bl.a. retssikkerhedslovens klageregler
ikke gælder i forhold til aktindsigtsafgørelser
, og at det er tilfældet, uanset om der er tale om
partsaktindsigt i medfør af forvaltningsloven eller indsigt for andre i medfør af offentlighedsloven.
Som det også fremgår, gælder der ikke nogen klagefrist for afgørelser om aktindsigt efter
forvaltningsloven eller offentlighedsloven. Der gælder desuden ikke en remonstrationsordning
for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven. En part skal derfor i disse sager – i modsætning
til sager om aktindsigt efter offentlighedsloven – indgives direkte til den myndighed, som er klageinstans
i
forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Som det fremgår ovenfor, har
flere afdelinger af forvaltningen i Albertslund Kommune hidtil i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven
ikke vejledt borgerne korrekt herom. Det mener jeg er beklageligt. Jeg har imidlertid samtidig noteret mig,
at Albertslund Kommune fremadrettet har ændret sin klagevejledning i forbindelse med aktindsigtsafgørelser
efter forvaltningsloven, samt at kommunen vil undersøge, om kommunen har afvist klager over afgørelser om
aktindsigt efter forvaltningsloven på et forkert grundlag, og i givet fald sørge for, at sagerne behandles.
Albertslund Kommunes generelle oplysninger om kommunens klagevejledning i afgørelser om aktindsigt efter
offentlighedsloven giver mig ikke anledning til bemærkninger. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen.

BILAG

B Albertslund Kommune har i et bilag til sin udtalelse af 13. maj 2020 gengivet eksempler på klagevejledninger,
som forskellige dele af kommunens forvaltning hidtil har givet i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven.
Bilaget indeholder følgende eksempler: ”Borger- og Ydelsescenteret Klagevejledning Hvis du er utilfreds med
indholdet i vores afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen jf. forvaltningslovens § 25, stk. 1. Du har mulighed
for at klage over denne afgørelse. Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen bedes du oplyse,
hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Hvis vi ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den videre til
Ankestyrelsen. Klagefrist: Klagen skal være modtaget i kommunen, senest 4 uger efter du (I) modtog
afgørelsen. Hvis klagefristen overskrides, vil Ankestyrelsen, som regel, ikke behandle klagen.
Lovgrundlag: Klagereglerne fremgår af kapitel 10 (§§ 60-75) i Lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område.

Familieafsnittet Klagevejledning Hvis du er utilfreds med indholdet i vores afgørelse, kan du klage til (eks
. Ankestyrelsen) jf. forvaltningslovens § 25, stk.1. Du kan sende din klage til xxxxxxxxxx (Husk at sætte den
rigtige klagemyndighed med adresse på) Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt. I klagen bedes du
oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.

Klagevejledning – Jobcentret …
KLAGEVEJLEDNING Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen kan være
enten skriftlig eller mundtlig. Da kommunen har pligt til at genvurdere afgørelser, der klages over, skal klagen
indgives til Albertslund Kommune og ikke til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis kommunen ikke ændrer
afgørelsen, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg sammen med kopier af sagsakterne.
Klager indgives til: Jobcentret Albertslund Bytorvet 25 2620 Albertslund (E-post: Jobcenter@albertslund.dk) Klagefrist
Kommunen skal have modtaget klagen senest 4 uger efter du modtog afgørelsen. Hvis klagefristen overskrides,
vil Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, som regel ikke behandle klagen.
Lovgrundlag Klagereglerne fremgår af kapitel 10 (§§ 60-74) i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område. …

Klagevejledning – Sundhed, Pleje og Omsorg
Klagevejledning Du kan klage både skriftligt og mundtligt. Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger efter, at
du har modtaget denne afgørelse. Du kan sende din klage til Albertslund Kommune, Børn, Sundhed og Velfærd,
Visitationen, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund eller på mail til albertslund@albertslund.dk.
Du kan også ringe på tlf. 43 68 65 00. Når vi har modtaget din klage, ser vi på sagen igen indenfor 4 uger.
Hvis vi ikke ændrer vores afgørelse, sender vi din klage og de øvrige akter videre til behandling i Ankestyrelsen.
Du vil samtidig modtage besked om, at klagen er videresendt.”

Noter

1:

Behandlingen af anmodninger om aktindsigt og klageadgang

§ 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Stk. 3. Dokumenterne skal udleveres i den form, som parten ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn.

Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Bestemmelsen i § 9 b gælder tilsvarende.

Stk. 5. Vedkommende minister kan fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i stk. 1 og stk. 4, 1. pkt.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for udlevering af dokumenter.

§ 17. Hvor adgangen til at påklage afgørelsen i en sag er tidsbegrænset og begæringen om aktindsigt fremsættes efter, at afgørelsen er meddelt parten, men inden klagefristens udløb, kan myndigheden bestemme, at klagefristen afbrydes. Klagefristen løber i så fald videre fra det tidspunkt, hvor aktindsigt er meddelt parten eller er afslået, dog med mindst 14 dage. Underretning om, hvornår klagefristen herefter udløber, skal samtidig gives til andre klageberettigede, der har fået skriftlig meddelelse om selve afgørelsen.

2:

100. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.

På sagsområder, hvor f.eks. en kommunalbestyrelses afgørelser med hensyn til sagens realitet kan påklages til en anden, eventuelt statslig, myndighed, kan også spørgsmål om aktindsigt påklages til vedkommende overordnede myndighed. Rekursadgangen er undertiden begrænset af tidsfrister eller helt eller delvist afskåret ved særlige bestemmelser fastsat ved eller i henhold til lov. Sådanne bestemmelser må i almindelighed antages at være uden betydning for adgangen til at påklage afgørelser om aktindsigt, idet de må antages at tage sigte på de materielle sagsforhold, medmindre andet fremgår af bestemmelsen eller dens forarbejder.

I tilfælde, hvor en kommunalbestyrelses afgørelse ikke kan påklages til en overordnet myndighed, kan den almindelige tilsynsmyndighed i henhold til § 61 i den kommunale styrelseslov sætte en kommunalbestyrelses beslutning ud af kraft, når den findes at være i strid med f.eks. reglerne i forvaltningslovens kapitel 4. Tilsynsmyndigheden vil ligeledes efter § 61, stk. 2, kunne anvende tvangsbøder over for en kommunalbestyrelse, der undlader at udføre foranstaltninger, hvortil den er forpligtet i henhold til forvaltningsloven.


 

 

Noter

1: Forvaltningslovens § 13:

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 3. Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse med behandlingen af sager inden for strafferetsplejen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.